Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Σχέδιο Γρυσπολάκη - Εισήγηση στην 63η Σύνοδο Πρυτάνεων Μέρος α


ΣΧΕΔΙΟ
Ιωακείμ Γρυσπολάκης
Εισήγηση υποβληθείσα στην 63η Σύνοδο Πρυτάνεων


το βρήκαμε εδώ
Κατεβάστε το από εδώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Εισαγωγή σελ. 2
Β. Στους νόμους διάρθρωσης και λειτουργίας σελ. 3
Γ. Στο νομικό καθεστώς οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης σελ. 4
Δ. Ακαδημαϊκό Άσυλο σελ. 5
Ε. Δημιουργία πιλοτικών Πανεπιστημίων σελ. 6
ΣΤ. Αλλαγή καθεστώτος Φοιτητικής Μέριμνας σελ. 8
Ζ. Στελέχωση Ακαδημαϊκών Μονάδων σελ. 9
Η. Πρόσβαση στα Πανεπιστήμια σελ. 10
Θ. Αυτοτέλεια - Αυτοδιοίκηση σελ. 12

Α. Εισαγωγή
Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, το οποίο επεβλήθη με τον νόμο 1268/82 και το οποίο τροποποιήθηκε με σωρεία νόμων, έχει προ πολλού επιτελέσει την αποστολή του, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και δεν δύναται πλέον να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Μάλιστα, έχει προ πολλού διαπιστωθεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις του, όπως είναι:
(α) η συνδιοίκηση και η υπερβολική συμμετοχή των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα ανάδειξης οργάνων διοίκησης
(β) η φοίτηση άνευ - κατ' ουσίαν - χρονικού περιορισμού και
(γ) το μη υποχρεωτικό της παρακολούθησης των μαθημάτων και συνακόλουθα η εντατικοποίηση των σπουδών
(δ) η άνευ κόστους για τον φοιτητή απώλεια μαθημάτων
(ε) η χωρίς κριτήρια χορήγηση δωρεάν συγγραμμάτων
(στ) η καταστρατήγηση της έννοιας του ασύλου και η ανοχή όλων μας, λόγω της τρομοκρατίας και της ασκούμενης βίας που ασκείται εκ μέρους μειοψηφιών στα πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης
έχουν καταστροφικές συνέπειες στην λειτουργία και την απόδοση των Πανεπιστημίων και στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων των νέων ανθρώπων. Επιπλέον, η τύποις και μόνον αξιολόγηση των Πανεπιστημίων έχει αδρανήσει μία εκ των ων ουκ άνευ ακαδημαϊκή λειτουργία τους, λόγω της έλλειψης πόρων για τη συνέχιση της εξωτερικής αξιολόγησης.Το γεγονός, επίσης, ότι ο φοιτητής, εισερχόμενος στο Πανεπιστήμιο μαθαίνει ότι τα έτη αποφοίτησης δεν είναι 4, 5 ή 6 αλλά 8, 10 ή 12 (ν. 3549/2007, άρθρο 14, παρ. 1, εδάφιο α) έχει ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων. Η συναλλαγή μελών ΔΕΠ και Διοικήσεων με τις συντεχνίες των φοιτητικών παρατάξεων έχουν ως συνέπεια τον υποβιβασμό της απόδοσης πολλών Πανεπιστημίων. Σημαντικός παράγων σε αυτή την κατάσταση είναι και η δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και η συνακόλουθη μονιμότητα όλων των κατηγοριών και όλων των βαθμίδων εργαζομένων με τα γνωστά αποτελέσματα αδράνειας και φυγοπονίας μεγάλου μέρους του προσωπικού.
Προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα κακής απόδοσης των πανεπιστημίων και της κατασπατάλησης των δημόσιων πόρων, ώστε να αρχίσει η πορεία ανάκαμψης των Πανεπιστημίων, θα πρέπει να λυθούν άμεσα τα ανωτέρω αναφερθέντα, αλλά και τουλάχιστον όσα ακολουθούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της δραστικής αλλαγής στα πανεπιστήμια και της ουσιαστικής βοήθειας στην ανάταξη της κοινωνίας είναι η ουσιαστική εσωτερική καθώς και η αντικειμενική περιοδική εξωτερική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα αυτής θα δημοσιοποιούνται και θα χρησιμεύουν τόσο στις Διοικήσεις των πανεπιστημίων όσο και στην Πολιτεία για επιδίωξη, πραγματοποίηση και ανάδειξη της αριστείας. Ένα Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν επιδιώκει την αριστεία, είναι καταδικασμένο σε απαξίωση και περιθωριοποίηση στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε.


Β. Στους νόμους διάρθρωσης και λειτουργίας.
Προτείνεται η λήψη άμεσων μέτρων, όπως είναι τα ακόλουθα:

1.Τροποποίηση του ν. 3549/2007, άρθρο 8, παρ. 1, ώστε το ποσοστό συμμετοχής όλων των ομάδων (ΔΕΠ - 50%, Φοιτητές - 40%, Προσωπικό - 10%) να σταθμίζεται αναλόγως της προσέλευσης στην κάλπη (δες επισυναπτόμενος αλγόριθμος). Η στάθμιση αναμένεται να αμβλύνει σημαντικά το υπάρχον πρόβλημα καθότι η πενιχρή συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές θα «προσγειώσει» ad hoc, το πρωτοφανές και έξω από κάθε λογική ποσοστό του 40%, σε υποφερτά επίπεδα. Το ιδανικό φυσικά θα ήταν η δραστική μείωση της συμμετοχής των φοιτητών σε ένα συμβολικό ποσοστό της τάξης του 5-10%.

2. Τροποποίηση του ν. 3549/2007, άρθρο 14, παρ. 1, εδάφιο α, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΑΠΕ, της Επιτροπής Προτάσεων και της Συνόδου Πρυτάνεων του 2006. Τα εν λόγω Σώματα πρότειναν η διάρκεια φοίτησης (4, 5 ή 6 έτη) να προσαυξάνεται το πολύ κατά ένα ή δύο έτη και όχι κατά 100%, όπως προβλέπει ο νόμος. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επιβαλλόμενη υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων.

3. Τροποποίηση του ν. 1268/82 για την σύνθεση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Στη Σύγκλητο να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών κάθε Σχολής και όχι ένας από κάθε Τμήμα. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο να συμμετέχουν ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο Γραμματέας του Ιδρύματος και ενδεχομένως ένας εκπρόσωπος των συγκλητικών μελών ΔΕΠ που θα εκλέγεται κάθε χρόνο από αυτούς. Η συμμετοχή του προπτυχιακού φοιτητή με ψήφο ανατρέπει την ιεραρχία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ν. 3549/2007, άρθρο 8, παρ. 7, εδάφιο β, ο Γραμματέας του Ιδρύματος συμμετέχει στο Π.Σ. χωρίς ψήφο, ενώ τα μέλη ΔΕΠ, οι Υπάλληλοι, οι ΕΕΔΙΠ, οι ΕΤΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν εκπροσωπούνται καν σε αυτό. Η ενδεχόμενη, λοιπόν, συνέχιση συμμετοχής του εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών θα έπρεπε να συμπαρασύρει και τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των άλλων κατηγοριών.

Γ. Στο νομικό καθεστώς οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Η διαφοροποίηση των πανεπιστημίων, ανάλογα με τις ικανότητες των μελών ΔΕΠ, τη διάρθρωση του Ιδρύματος και
την προσέλκυση πόρων από τρίτες πηγές, θα επέλθει εν πρώτοις μέσω της δυνατότητας διαχείρισης των αποθεματικών, που δημιουργεί στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας, η προσέλκυση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με τον πρόσφατο νόμο, η Πολιτεία ικανοποίησε την από ετών αιτούμενη ευελιξία των Πανεπιστημίων στη διαχείριση των αποθεματικών του όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Επίσης, ο τρόπος διοίκησης και η εξομοίωση στην στελέχωση των Πανεπιστημίων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες αποτελεί τροχοπέδη στην πεμπτουσία του Πανεπιστημίου που είναι η αντιγραφειοκρατική δόμηση και λειτουργία του και η ευελιξία στην ανάπτυξη και στελέχωσή του.
Προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε
1. Να εξαιρεθούν τα Πανεπιστήμια από το καθεστώς του ΝΠΔΔ, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους. Εάν δε είναι αδύνατη την παρούσα στιγμή η τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, ώστε να εξαιρεθούν τα ΑΕΙ από ορισμένους περιορισμούς στη διαχείριση των οικονομικών τους.
2. Η κρατική επιχορήγηση να δίδεται σε τετραετή ορίζοντα με τη δυνατότητα ευελιξίας χρήσης των επιχορηγήσεων, όσον αφορά στην πρόσληψη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι προσλαμβανόμενοι θα έχουν το καθεστώς του δόκιμου για διάστημα 1 - 3 ετών, με δυνατότητα επέκτασης του σταδίου αυτού για διάστημα έως 3 - 5 επιπλέον έτη και στη συνέχεια θα διορίζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου ή θα τερματίζεται η σύμβασή τους. Είναι αδιανόητο η μονιμότητα στα μέλη ΔΕΠ να έρχεται μετά από θητεία έξι έως επτά ετών, ενώ αυτή να αποδίδεται σχεδόν άμεσα στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων. Ο μισθός τους θα επιδέχεται διαφοροποιήσεων, ανάλογα με την επίδοσή τους και των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες θα κρίνονται από τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων.
3. Ο έλεγχος της Πολιτείας θα έρχεται στο τέλος της 4ετίας, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, βάσει των στόχων που έθεσε κάθε Ίδρυμα στους οποίους βασίσθηκε η χρηματοδότηση εκ μέρους της Πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου