Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Κλείνουν ΤΕΙ, υποβαθμίζουν τη Σύγκλητο

Λουκέτο στα «αζήτητα» τμήματα ΤΕΙ, αλλά και αρκετά αντίδωρα (κοινά προπτυχιακά με πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια κ.ά.) στον ευρύτερο τεχνολογικό χώρο, επιφυλάσσει -όπως αναμενόταν- το σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας. Από την άλλη, η ενίσχυση του πρυτανικού συμβουλίου σε βάρος της Συγκλήτου, υπό έκτακτες συνθήκες (βλ. περσινά επεισόδια), αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα πανεπιστήμια, τα οποία ήδη διαμαρτύρονται για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ.

Αν ο δρόμος της συρρίκνωσης είναι ο ενδεδειγμένος για τα ΤΕΙ, έστω μέσω της εξομοίωσης με τα πανεπιστήμια, τότε αυτός της σύγκρουσης αναμένεται να ανοίξει για τα ΑΕΙ, στα οποία δεν δίνεται τίποτα από αυτά που είχαν ζητήσει -έστω ως αντάλλαγμα για την αναβάθμιση των πρώτων- ενώ ακόμη πιο ορατό είναι το μονοπάτι της διευκόλυνσης για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

«Κατεβάζει» από τις 20.000 ευρώ στις 3.000 το παράβολο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Ειδικότερα, επ' ευκαιρία αυτού του πολυνομοσχεδίου, που κατατίθεται εντός των ημερών στη Βουλή και ρυθμίζει πολλά άλλα ζητήματα (από τη «νομιμοποίηση» της συνεργασίας με ιδιώτες για τη φύλαξη των ΑΕΙ έως και υπεσχημένες διευκολύνσεις στην ΑΔΙΠ κ.ά.), η «τακτοποίηση» του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιχειρεί το ΥΠΕΠΘ έχει ως εξής:

Για τα ΤΕΙ

- Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση των Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων, μπορεί να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται παραρτήματα, σχολές ή τμήματα του ΤΕΙ.

- Με την ίδια διαδικασία μπορεί Τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία ο αριθμός των κατ' έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα για πέντε (5) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία αυτή, μπορεί με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ, να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών στα τμήματα αυτά.

- Τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα και ομοειδή τμήματα πανεπιστημίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, με την ισότιμη συμμετοχή φοιτητών και σπουδαστών. Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραμματική σύμβαση.

- Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας - Οικονομίας ιδρύονται εργαστήρια ΤΕΙ «με αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας».

- Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου θα είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες (από 15) οι οποίες καλύπτουν ένα ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Ρύθμιση που γίνεται προς εναρμόνιση με τα ΑΕΙ και -κυρίως- για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

- Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η μονιμοποίηση μελών ΕΠ γίνονται με πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από έλεγχο νομιμότητας από τον πρόεδρο του ΤΕΙ και έγγραφη παροχή της πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις (σ.σ. πλήρης εξομοίωση με πανεπιστήμια).

- Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για το εαρινό εξάμηνο, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Για τα Πανεπιστήμια

- Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Η αδυναμία συνεδρίασης ή λήψης απόφασης διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου πρύτανη ή προέδρου.

- Επιτρέπεται στα ΑΕΙ η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σημειωτέον, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων μεθαύριο Παρασκευή, προκειμένου να συζητηθεί το περιεχόμενο του σχέδιου νόμου. *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου