Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διάταξη για την κατάργηση τμημάτων των ΤΕΙ πέρασε στη Βουλή το υπ. Παιδείας


απο esos.gr :Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2009

spil-boyli

Nόμο που θα επιτρέπει την κατάργηση τμημάτων των ΤΕΙ πέρασε ο υπ. Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος στο νομοσχέδιο για τα ΤΕΙ που ψηφίστηκε τη Τρίτη από το Θερινό Τμήμα της Βουλής.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 17 του συγκεριμένου νομοσχεδίου ορίζει τα εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και, όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων, και του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και, εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης ΤΕΙ, και της Συνέλευσης του οικείου ΤΕΙ,

μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέμνονται ΤΕΙ, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα ή να συγχωνεύονται ή να μετονομάζονται ΤΕΙ.»

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα και

προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση των Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων, μπορεί να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα του ΤΕΙ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται

και οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις των συγχωνευόμενων Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Με τη ίδια διαδικασία μπορεί Τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία ο αριθμός των κατ’ έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα για πέντε (5) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο Τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίιο ΤΕΙ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία αυτή, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ, να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών τα Τμήματα αυτά. Στην περί πτωση αυτή, με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα των σπουδών, των εγγεγραμμένων σπουδαστών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και

του ΕΤΠ των οικείων Τμημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Ειδικά σε περίπτωση που σε ένα ΤΕΙ μία Σχολή παραμείνει με ένα Τμήμα μετά τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναπομείναν Τμήμα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του με

την ονομασία «Σχολή». Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ονομάζεται «Διευθυντής» και συμμετέχει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής. Εκτός από τον Προϊστάμενο του Τμήματος δεν εκλέγεται άλλος Διευθυντής Σχολής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου