Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Master δίνει από σήμερα το Πολυτεχνείοαπο esos.gr


Η Πρυτανεία του ΕΜΠ, προχώρησε στην απόφαση να χορηγεί πλέον στους αποφοίτους παράλληλα µε το δίπλωµα και πιστοποιητικό σπουδών ισοδύναµο µε MASTER εµβάθυνσης στις επιστήµεςτου µηχανικού που θεραπεύονται σε κάθε Σχολή, ως εξής:
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
Πιστοποιείται ότι, τα διπλώµατα πενταετούς φοίτησης που απονέµονται από τις Σχολές του ΕΜΠ µετά την ολοκλήρωση 10 ακαδηµαϊκών εξαµήνων ενιαίων σπουδών, στις οποίες περιλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµούν µε 300 Διδακτικές Μονάδες / ECTS του συστήµατος πιστωτικών µονάδων (βλ. και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ, ΦΕΚ 1098/5-9-2000, Άρθρο 6) και είναι πλήρως ισότιµα µε τα πτυχία MASTER, που ολοκληρώνουν τον αντίστοιχο κύκλο πενταετών σπουδών οµοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (βλ. και ΦΕΚ 54/1-8-1978, τ. Παρ.).
Το παρόν χορηγείται µετά από αίτηση του κ. ………………….. του
………………………… Διπλωµατούχου της Σχολής ………………….. του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτους .………, για κάθε νόµιµη χρήση.
Αθήνα, ……………………………..2009
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Την απόφαση αυτή η Πρυτανεία του ΕΜΠ έκανε γνωστή προς όλα τα µέλη του Ε.Μ.Π., με την ακόλουθη επιστολή:
Το ΕΜΠ συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των διεθνώς καταξιωµένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στις επιστήµες του µηχανικού. Ανήκει στα πανεπιστήµια που παρέχουν προγράµµατα σπουδών υποστηριζόµενα από την έρευνα (βασική και εφαρµοσµένη ως άρρηκτα δεµένη µε τη διδασκαλία), καθώς και επαγγελµατικά εφόδια υψηλής ποιότητας. Οι σπουδές στο ΕΜΠ
αρθρώνονται σε ενιαίο πρόγραµµα 5-ετούς φοίτησης, και ολοκληρώνονται µε διπλωµατική εργασία υψηλών προδιαγραφών στην οποία συντίθενται επιστηµονικές γνώσεις και θεωρητικό υπόβαθρο που οδηγούν στην απονοµή τίτλου µε επιστηµονικό και επαγγελµατικό αντίκρισµα. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στο ΕΜΠ εκπονείται σε όλες τις Σχολές µεγάλος αριθµός διδακτορικών διατριβών.
Ήδη από το 1979 στο Ίδρυµά µας, υπήρχε σοβαρός προβληµατισµός για την προοπτική ισοτίµησης του διπλώµατος που χορηγείται στο ΕΜΠ µε το πτυχίο Master. Επιπλέον, σε όλο το επόµενο διάστηµα, έγιναν πολύ σηµαντικές προσπάθειες για τη διαρκή ανανέωση, και αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών όλων των Σχολών του ΕΜΠ, ώστε η φυσιογνωµία των αποφοίτων
µας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις,, όπως αυτές
διαµορφώνονται µε την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. Οι διοικήσεις του ΕΜΠ την τελευταία δεκαετία έχουν απευθυνθεί κατ επανάληψη στην Πολιτεία, µε το αίτηµα να αναγνωριστούν οι σπουδές στα Πολυτεχνεία της χώρας ως ισότιµες µε πτυχία επιπέδου Master. Πρόσφατα µάλιστα, ολοκληρώθηκε µια εκτεταµένη και συστηµατική έρευνα από την οποία προέκυψε µε τεκµηριωµένα στοιχεία ότι οι σπουδές στο ΕΜΠ είναι απόλυτα
εναρµονισµένες και συγκρίσιµες µε εκείνες του πτυχίου εµβάθυνσης (Master) στην επιστήµη του µηχανικού.

Η επιστηµονική και επαγγελµατική επάρκεια των αποφοίτων του ΕΜΠ δεν προκύπτει µόνον από τη δοµή και τη διάρκεια των σπουδών την οποία επικαλούµαστε, αλλά επιβεβαιώνεται επίσης, τόσο από την ακαδηµαϊκή εξέλιξη όσων τη διαλέγουν, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και από την αποδοχή τους στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοί µας γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές στα µεγάλα πανεπιστήµια της Ευρώπης και της Αµερικής, ενώ όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα ερευνών στην αγορά εργασίας, οι απόφοιτοί µας έχουν µικρά ποσοστά ανεργίας, ανταποκρίνονται σε ευρύ φάσµα επαγγελµατικών απαιτήσεων και έχουν µεγάλες δυνατότητες προσαρµογής σε αυξηµένες απαιτήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, και στην κατεύθυνση καθορισµού του επιπέδου των σπουδών που παρέχονται στο ΕΜΠ, µε βάση τα νέα διεθνή δεδοµένα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η Πρυτανεία του ΕΜΠ προχώρησε στην απόφαση να χορηγείται στους αποφοίτους µας, παράλληλα µε το δίπλωµα και πιστοποιητικό σπουδών ισοδύναµο µε MASTER εµβάθυνσης στις επιστήµες του µηχανικού που θεραπεύονται σε κάθε Σχολή, ως εξής:
ΠΙ Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
Πιστοποιείται ότι, τα διπλώµατα πενταετούς φοίτησης που απονέµονται από τις Σχολές του ΕΜΠ µετά την ολοκλήρωση 10 ακαδηµαϊκών εξαµήνων ενιαίων σπουδών, στις οποίες περιλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµούν µε 300 Διδακτικές Μονάδες / ECTS του συστήµατος πιστωτικών µονάδων (βλ. και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ, ΦΕΚ 1098/5-9-2000, Άρθρο 6) και είναι πλήρως ισότιµα µε τα πτυχία MASTER, που ολοκληρώνουν τον αντίστοιχο κύκλο πενταετών σπουδών οµοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (βλ. και ΦΕΚ 54/1-8-1978, τ. Παρ.).
Το παρόν χορηγείται µετά από αίτηση του κ. ………………….. του
………………………… Διπλωµατούχου της Σχολής ………………….. του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτους .………, για κάθε νόµιµη χρήση.
Αθήνα, ……………………………..2009
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Με το πιστοποιητικό αυτό θεωρούµε οτι θα προκύπτουν για τους αποφοίτους µας τα ακόλουθα οφέλη:
α) Καθορισµός και αναγνωρισµότητα του επιπέδου σπουδών στο ΕΜΠ για τη δυνατότητα συνέχισης διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό και στη χώρα µας, χωρίς την υποχρέωση ενδιάµεσης βαθµίδας εκπαίδευσης, π.χ. µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης.
β) Θωράκιση των ελληνικών διπλωµάτων πενταετούς φοίτησης από την υποτίµηση που επιχειρείται µε τα ευρωπαϊκά πτυχία τριετούς ή τετραετούς φοίτησης.
γ) Η δυνατότητα προσαύξησης των προσόντων που συνεκτιµώνται στην αγορά εργασίας (µοριοδότηση στις προσλήψεις ΑΣΕΠ), καθώς επίσης και η διεκδίκηση επιδοµάτων στις θέσεις εργασίας των µηχανικών στο δηµόσιο τοµέα.
Η θεσµική κατοχύρωση από την πλευρά της Πολιτείας παραµένει µόνιµος και σταθερός στόχος, για την επίτευξη του οποίου απαιτείται διαρκής αγώνας, συντονισµένη προσπάθεια και ιδιαίτερα η συνδροµή όλων των φοιτητών µας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου